ข้อกําหนด / เงื่อนไขข้อตกลงในเอกสารฉบับนี้ บริษัท เก้าสิบห้าแอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด (95Advertising Co.,Ltd.) จะใช้คําว่า “ผู้ให้บริการ” หมายถึงผู้แทน,ผู้จัดหา,ผู้บริหารจัดการระบบโฆษณาในสื่อออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปสู่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ดําเนินกิจการโดย บริษัทเก้าสิบห้าแอดเวอร์ไทซิ่งจํากัด และ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ในเอกสารฉบับนี้หมายถึง "เจ้าของเว็บไซต์" คือผู้ที่อนุญาตให้นําวีดีโอ หรือป้ายแบนเนอร์ชนิดรูปภาพข้อความ รวมไปถึงสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ชนิดต่างๆ ที่ “ผู้ให้บริการ” จัดทําด้วยตัวเองหรือได้รับมาจาก “ผู้ลงโฆษณา” “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับ หรือ ไม่รับ และ/หรือ ยกเลิก สถานะการเป็น ”ผู้เผยแพร่โฆษณา” ทันที โดยไม่จําเป็นต้องชี้แจงเหตุผล, และไม่มีการคิดค่าโฆษณา หรือจ่ายค่าตอบแทน ไม่ว่ากรณี ใดๆ หาก “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ละเมิดในเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้

1. ข้อมูลที่”ผู้เผยแพร่โฆษณา”กรอกในใบสมัคร การเป็นสมาชิกผู้เผยแพร่โฆษณา ตลอดจนข้อมูลที่ประกอบการเป็นสมาชิก ต้องเป็นความจริง,ครบถ้วนและใหม่ล่าสุด เพื่อประโยชน์ของตัว”ผู้เผยแพร่โฆษณา”เอง เช่น ในกรณีที่”ผู้เผยแพร่โฆษณา”ลืมรหัสผ่าน และ/หรือ ต้องการให้”ผู้ให้บริการ”ส่งเอกสารตามที่อยู่ปัจจุบัน และ/หรือให้เป็น ไปตามภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย

2. เพื่อความปลอดภัย “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ต้องรักษาข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ กรณีที่ ”ผู้เผยแพร่โฆษณา” ต้องการให้ออกเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางการหรือไม่เป็น ทางการ “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ ให้ผู้ลงนามในใบสมัครยื่นเอกสารมาที่บริษัทสํานักงานใหญ่ ของ “ผู้ให้บริการ” ในช่องทางที่กระทําได้ และสามารถยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นผู้ลงนาม หรือ มอบอํานาจให้ ตัวแทนมาดำเนินการแทนได้ โดยอิงเอกสารที่ใช้ประกอบทางกฎหมายของราชอาณาจักรไทย เท่านั้น

3. การจ่ายค่าตอบแทนของการเป็นผู้เผยแพร่โฆษณาในระบบของ “ผู้ให้บริการ” ใช้การจ่ายค่าตอบแทนแบบ ชําระผ่านธนาคาร โดยจะอิงตามเอกสารที่ใช้ในการสมัครครั้งแรกจำนวนไม่เกิน 5บัญชีธนาคาร ที่ทาง “ผู้ให้บริการ” กำหนดไว้เท่านั้น ยกเว้นแต่จะมีการร้องขอเพื่อเปลี่ยนแปลงเอกสารในการรับค่าตอบแทน และได้รับการตรวจสอบและการอนุมัติจากผู้ให้บริการแล้ว แต่ทั้งนี้ “ผู้เผยแพร่” จะต้องเดินทางมาดำเนินการที่สำนักงานใหญ่ของ “ผู้ให้บริการ” เท่านั้น “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายค่าตอบแทนหาก “ผู้เผยแพร่โฆษณา” กระทําผิดในข้อตกลงที่ได้แจ้งให้ทราบในเอกสาร ฉบับนี้ และ/หรือ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” กระทําผิดกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

4. ห้ามไม่ให้ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ใช้บริการต่างๆของ “ผู้ให้บริการ” ในการโจมตีหรือทําลายระบบของ ผู้หนึ่งผู้ใด และ/หรือ ให้ได้รับผล กระทบ ไม่ว่าจะในด้านใดๆก็ตาม

5. หาก “ผู้ให้บริการ” ร้องขอข้อมูลของ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ของ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ต้องจัดการข้อมูลหรือเอกสารต่างๆให้กับ “ผู้ให้บริการ” ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ

6. ห้ามไม่ให้ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” นําสื่อ ลามกอนาจาร , ยาเสพติด , สินค้าหรือบริการที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา , สื่อที่เป็นการปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบต่อผู้คนหมู่มาก , สื่อที่เป็นการกล่าวร้าย หรือ กล่าวโทษต่อผู้อื่น , สื่อหรือข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใด ที่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อัน เป็นการทําลายหรือให้ร้าย เพื่อก่อให้เกิดความไม่สงบ , สื่อเกี่ยวข้องกับการหลอกหลวง, สื่อที่ขัดต่อ กฎหมายของราชอาณาจักรไทย มาใช้บริการต่างๆของ “ผู้ให้บริการ” และ/หรือ “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ ในการระงับการให้บริการแก่   “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ทันที และจะไม่คิดค่าตอบแทนให้ ทุกกรณี

7. ห้ามไม่ให้ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” นําบริการต่างๆของบริษัทไปใช้ในทางที่ขัดแย้งต่อกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและกฎหมายสากล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ

8. ห้ามไม่ให้ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ทําการส่งเสริมหรือยั่วยุ หรือตั้งตัวเป็นผู้สนับสนุน ให้มีการทําลาย หรือระดม ทําร้ายเพื่อให้ สื่อโฆษณาของบริษัทคู่แข่ง ที่ใช้บริการกับ “ผู้ให้บริการ” ได้รับความเสียหายไม่ ว่าในกรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นตัวกลางในการจัดหาบริษัทและบริหารสื่อโฆษณา ออนไลน์ ระงับการให้บริการต่างๆแก่ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” และ แจ้งข้อมูลให้กับบริษัทที่ได้รับผล กระทบดังกล่าวเพื่อดําเนินคดีทางกฎหมาย และ “ผู้ให้บริการ” จะสนับสนุนด้านข้อมูลต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิด ความเป็นธรรม

9. ห้ามมิให้ใช้สื่อหรือบริการต่างๆของ “ผู้ให้บริการ” ในการยักยอกหรือฉ้อโกงผู้หนึ่งผู้ใด

10. ห้ามมิให้ใช้สื่อหรือบริการของ “ผู้ให้บริการ” ในการเรียกรับผลประโยชน์ และ/หรือ แอบอ้าง การเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ และ/หรือ เอื้อประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด

11. ทาง “ผู้เผยแพร่โฆษณา” จะได้รับค่าตอบแทน สำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คลิกแต่ละครั้งบนรูปภาพขนาดย่อที่สร้างขึ้นโดยบริการซึ่งปรากฏเว็บไซต์ของ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ทั้งนี้“ผู้ให้บริการ”จะจ่ายค่าตอบแทนตามที่ผู้ใช้คลิกรูปภาพ,ไฟล์วีดีโอ,หรือสื่อมัลติมีเดียชนิดต่างๆ ที่แสดงเนื้อหาของ “ผู้ลงโฆษณา” และปรากฏบนเว็บไซต์ของ “ผู้ลงโฆษณา” หรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง การคลิกที่ภาพในลักษณะนี้จะนำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของ “ผู้ลงโฆษณา“ที่มีไว้ 

12.“ผู้ให้บริการ” จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือการขัดข้อง ในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดภายใต้เงื่อนไขต่างๆ หากว่าความล่าช้าหรือการขัดข้องนั้นๆ เกิดขึ้นมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ“ผู้ให้บริการ” ซึ่งในกรณีนี้ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ไม่อาจถือเป็นผลกระทบในทางกฎหมายได้

13.ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของ “ผู้ลงโฆษณา” ที่ได้รับจากบริการเป็นไปเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ แต่เพียงผู้เดียว “ผู้ให้บริการ” ไม่ได้ทบทวนเนื้อหาของเว็บไซต์ของ “ผู้ลงโฆษณา” และไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบ ต่อเว็บไซต์เหล่านั้นหรือเนื้อหาหรือการปรากฏ ดังนั้น “ผู้ให้บริการ” จึงไม่ให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์ดังกล่าว “ผู้ลงโฆษณา” ยอมรับว่าพวกเขาเป็นโฮสต์จัดการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของ“ผู้ลงโฆษณา” ทั้งหมดด้วยความเสี่ยงของตนเอง

14. “ผู้เผยแพร่โฆษณา” จะต้องไม่ปฏิบัติ ดังนี้
- ใช้วิธีการใดๆ ในการฉ้อโกง อันรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการร่วมมือกับบุคคลที่สาม ในการเข้ารหัส จาวาสคริปต์ เพื่อทำการฉ้อโกง, การส่งอีเมลและการส่งข้อความ ICQ
- ทำการส่งต่อ เวียนการใช้ (หรือ ไม่ชำระ) ผู้ใช้บริการ ในระบบจากโปรแกรมพันธมิตรต่างๆ
- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบล็อกโฆษณา ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- เพิ่มการโฆษณาบนหน้าเว็บเพจ ที่มีลิงค์ที่โยงไปยังหน้าอื่นๆ โดยปราศจากความเห็นชอบ หรือการตกลง ใดๆ จาก “ผู้ลงโฆษณา”
-
การคลิกด้วยตนเองที่มีเจตนาเพื่อเพิ่มค่าโฆษณาของ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” หรือเพื่อเพิ่มกำไรให้กับเจ้าของเว็บไซต์ ที่ให้บริการพื้นที่ “ผู้เผยแพร่โฆษณา”
- การคลิกโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ โรบอท หรือโปรแกรมอัตโนมัติต่างๆ และการใช้ Script โปรแกรมปั๊มคลิก ปั๊มTraffic หรือซอฟต์แวร์หลอกลวงอื่นๆ
- การคลิกที่ไม่สำคัญซึ่งไม่ได้ให้คุณค่าใดๆ แก่ผู้โฆษณา เช่น การคลิกครั้งที่สองของการดับเบิลคลิก

15. “ผู้เผยแพร่โฆษณา” จะต้องไม่ติดป้ายโฆษณาเกินกว่า 10ป้าย ต่อ1หน้าแสดงเนื้อหา และ จะต้องไม่นำโฆษณา ไปติดไว้บนหน้าเว็บไซต์ ที่ไม่มีเนื้อหาใดๆเลย


 
16. “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บบันทึกประวัติการทํารายการ หรือ การใช้บริการต่างๆ ของ “ผู้ให้บริการ”ไว้  365 วัน โดย “ผู้ให้บริการ” จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆไว้เป็นความลับ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ ของภาครัฐ หรือ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฏหมายจะร้องขอข้อมูลต่างๆของ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ทาง “ผู้ให้บริการ” จะมอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานการใช้งานต่างๆให้แก่ เจ้าหน้าที่ โดยไม่จําเป็นต้อง แจ้งให้ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ทราบล่วงหน้าก่อนส่งมอบข้อมูลต่างๆ

17. “ผู้ให้บริการ” ดําเนินกิจการภายใต้กรอบของกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าจะ อาญา , แพ่ง , พาณิชย์ ฉะนั้น “ผู้เผยแพร่โฆษณา” จําเป็นต้องรับทราบถึงการใช้บริการ หรือสื่อโฆษณาต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกหมาย ดังกล่าว มิฉะนั้น “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ แก่ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

18. “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงระบบ หรือ ปรับปรุงบริการต่างๆ หาก “ผู้ให้บริการ” พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม เพื่อให้บริการต่างๆสามารถดําเนินการและอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ทราบ หรือ เห็นชอบก็ได้

19. “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการสํารวจตรวจสอบข้อมูล สื่อ เว็บไซต์ อื่นๆ ที่ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” นํามาใช้บริการ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ทราบ

20. “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ โปรโมชั่น แพ็กเกจ ต่างๆ ได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ทราบล่วงหน้า

21. การชําระเงิน ให้  “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ผ่าน สถาบันการเงิน “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจาก ”ผู้เผยแพร่โฆษณา” หรือ “ผู้ให้บริการ”

22. “ผู้ให้บริการ” อาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกําหนดเหล่านี้เป็นระยะ เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ทราบ ทั้งนี้การปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ จะแสดงผลบนเว็บไซต์ www.95Advertising.com และ “ผู้ให้บริการ” จะโพสต์ประกาศแจ้งข้อกําหนดเพิ่มเติมที่มีการแก้ไขไว้ในบริการ ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีการโพสต์ ประกาศแจ้งเป็นเวลา 14 วันเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับระบบการทํางานใหม่ของบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ทันที หาก “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ไม่ยอมรับข้อกําหนดที่แก้ไขของบริการหนึ่งๆ “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ควรหยุดการใช้บริการนั้น และ/ หรือ หากมีข้อขัดแย้งกันระหว่างข้อกําหนดนี้กับข้อกําหนดเพิ่มเติม ให้ถือว่าข้อกําหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ทันที

23. ข้อกําหนดนี้จะกํากับดูแลความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้เผยแพร่โฆษณา” กับ “ผู้ให้บริการ” โดยจะไม่ให้สิทธิ์ใดๆ แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามหาก “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ และ ”ผู้ให้บริการ” ไม่ได้ดําเนินการใดโดยทันที จะไม่ถือว่า “ผู้ให้บริการ” สละสิทธิ์ใดๆ ที่มี (เช่น การดําเนินการในภายหลัง) หากปรากฏว่ามีข้อกําหนดใดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกําหนดดังกล่าวจะ ไม่ส่งผลต่อ ข้อกําหนดส่วนที่เหลือ

24. แต่ละฝ่ายจะไม่ต้องรับผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่เกินกว่าความสามารถ ในการควบคุมของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ (รวมทั้งการกระทําใดๆ ทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบหรือซัพพลายเออร์) กฎหมาย อัคคีภัย อุทกภัย ภัยธรรมชาติ สงครามหรือการประท้วง

25. การบอกเลิกสัญญา หากทาง “ผู้เผยแพร่โฆษณา” ต้องการยกเลิกสัญญาโดยไม่ได้เกิดมาจากทางระบบหรือช่องทางบริการของ “ผู้ให้บริการ” ไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลาเกินกว่า 48 ชม. “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คิดค่าตอบแทนที่ได้มาจากการเผยแพร่โฆษณา ให้กับ “ผู้เผยแพร่โฆษณา”

26. “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงระบบเครื่องแม่ข่าย อาจส่งผลให้ ”ผู้เผยแพร่โฆษณา” ไม่เห็นหรือไม่ได้รับบริการต่างๆของ ”ผู้ให้บริการ” ได้ไม่เกิน 48 ชม. โดยที่ ”ผู้ให้บริการ” ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2561