ข้อกําหนด / เงื่อนไขข้อตกลงในเอกสารฉบับนี้ บริษัท เก้าสิบห้าแอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด (95Advertising Co.,Ltd.) จะใช้คําว่า “ผู้ให้บริการ” หมายถึงผู้แทน, ผู้จัดหา, ผู้บริหารจัดการระบบโฆษณาในสื่อออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปสู่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ดําเนินกิจการโดย บริษัทเก้าสิบห้าแอดเวอร์ไทซิ่งจํากัด และ “ผู้ลงโฆษณา” ในเอกสารฉบับนี้หมายถึง "ลูกค้า" คือผู้ที่ต้องการให้นําวีดีโอ หรือป้ายแบนเนอร์ชนิดรูปภาพข้อความ รวมไปถึงสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ชนิดต่างๆ จัดทําด้วยตัวเอง และมอบให้ “ผู้ให้บริการ”  “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับ หรือ ไม่รับ และ ยกเลิก แคมเปญ หรือ สถานะการเป็น ผู้ลงโฆษณา” ทันที โดยไม่จําเป็นต้องชี้แจงเหตุผล, ไม่คืนค่าโฆษณา ไม่ว่ากรณีใดๆ หาก “ผู้ลงโฆษณา” ละเมิดในเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้

1. ข้อมูลที่ ผู้ลงโฆษณา”กรอกในใบสมัคร ขอใช้บริการตลอดจนข้อมูลที่ประกอบการใช้บริการ ต้องเป็นความจริง, ครบถ้วนและใหม่ล่าสุด เพื่อประโยชน์ของตัว ผู้ลงโฆษณา” เอง เช่น ในกรณีที่ ผู้ลงโฆษณา” ลืมรหัสผ่าน และ/หรือ ต้องการให้ ผู้ให้บริการ” ส่งเอกสารตามที่อยู่ปัจจุบัน และ/หรือให้เป็น ไปตามภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย

2. เพื่อความปลอดภัย “ผู้ลงโฆษณา” ต้องรักษาข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ กรณีที่  ผู้ลงโฆษณา” ต้องการให้ออกเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางการหรือไม่เป็นทางการ “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ ให้ผู้ลงนามในใบสมัครยื่นเอกสารมาที่บริษัทสํานักงานใหญ่ ของ ผู้ให้บริการในช่องทางที่กระทําได้ และสามารถยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นผู้ลงนาม หรือ มอบอํานาจให้ ตัวแทนมาดำเนินการแทนได้ โดยอิงเอกสารที่ใช้ประกอบทางกฎหมายของราชอาณาจักรไทย เท่านั้น

3. การลงโฆษณาในระบบของ “ผู้ให้บริการ” ใช้การชําระเงินแบบ ชําระเงินล่วงหน้า (Pre- Paid) และ/หรือ การชําระล่วงหน้าแบบ 3 เดือน เมื่อ “ผู้ลงโฆษณา” ชําระค่าโฆษณาแล้ว “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการหาก “ผู้ลงโฆษณา” กระทําผิดในข้อตกลงที่ได้แจ้งให้ทราบในเอกสาร ฉบับนี้ และ/หรือ “ผู้ลงโฆษณา” กระทําผิดกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

4. ห้ามไม่ให้ “ผู้ลงโฆษณา” ใช้บริการต่างของ “ผู้ให้บริการ” ในการโจมตีหรือทําลายระบบของ ผู้หนึ่งผู้ใด และ/หรือ ให้ได้รับผล กระทบ ไม่ว่าจะในด้านใดๆก็ตาม

5. หาก “ผู้ให้บริการ” ร้องขอข้อมูลของ “ผู้ลงโฆษณา” ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงโฆษณาของ “ผู้ลงโฆษณา” “ผู้ลงโฆษณา” ต้องจัดการข้อมูลหรือเอกสารต่างๆให้กับ “ผู้ให้บริการ” ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ

6. ห้ามไม่ให้ “ผู้ลงโฆษณา” นําสื่อ ลามกอนาจาร , ยาเสพติด , สินค้าหรือบริการที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา , สื่อที่เป็นการปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบต่อผู้คนหมู่มาก, สื่อที่เป็นการกล่าวร้าย หรือ กล่าวโทษต่อผู้อื่น, สื่อหรือข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใด ที่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นการทําลายหรือให้ร้าย เพื่อก่อให้เกิดความไม่สงบ, สื่อเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง, สื่อที่ขัดต่อกฎหมายของราชอาณาจักรไทย มาใช้บริการต่างๆของ “ผู้ให้บริการ” และ/หรือ “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ ในการระงับการให้บริการแก่   “ผู้ลงโฆษณา” ทันที และไม่คืนค่าบริการที่ได้ชําระล่วงหน้าเอาไว้ ทุกกรณี

7. ห้ามไม่ให้ “ผู้ลงโฆษณา” นําบริการต่างๆ ของบริษัทไปใช้ในทางที่ขัดแย้งต่อกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและกฎหมายสากล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ

8. ห้ามไม่ให้ “ผู้ลงโฆษณา” ทําการส่งเสริมหรือยั่วยุ หรือตั้งตัวเป็นผู้สนับสนุน ให้มีการทําลาย หรือระดม ทําร้ายเพื่อให้ สื่อโฆษณาของบริษัทคู่แข่ง ที่ใช้บริการกับ “ผู้ให้บริการ” ได้รับความเสียหายไม่ ว่าในกรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นตัวกลางในการจัดหาบริษัทและบริหารสื่อโฆษณา ออนไลน์ ระงับการให้บริการต่างๆแก่ “ผู้ลงโฆษณา” และ แจ้งข้อมูลให้กับบริษัทที่ได้รับผล กระทบดังกล่าวเพื่อดําเนินคดีทางกฎหมาย และ “ผู้ให้บริการ” จะสนับสนุนด้านข้อมูลต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิด ความเป็นธรรม

9. ห้ามมิให้ใช้สื่อหรือบริการต่างๆของ “ผู้ให้บริการ” ในการยักยอกหรือฉ้อโกงผู้หนึ่งผู้ใด

10. ห้ามมิให้ใช้สื่อหรือบริการของ “ผู้ให้บริการ” ในการเรียกรับผลประโยชน์ และ/หรือ แอบอ้าง การเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ และ/หรือ เอื้อประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด

11. ทาง “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับ “ผู้ลงโฆษณา” หาก “ผู้ลงโฆษณา” ต้องการเงินคืน และไม่ขัดแย้งต่อเงื่อนไขข้อตกลงของ “ผู้ให้บริการ” โดย “ผู้ลงโฆษณา” ต้องมียอดเงินคงเหลือไม่น้อย กว่า 500 บาท และการคืนเงินทาง “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนให้แก่ ชื่อ “ผู้ลงโฆษณา” ที่ตรงกับ ใบสมัครเท่านั้น และ “ผู้ลงโฆษณา” ต้องส่งเอกสารหลักฐานต่างๆมายัง “ผู้ให้บริการ” และทาง “ผู้ให้บริการ” จะดําเนินการคืนเงินให้แก่ “ผู้ลงโฆษณา” ภายใน 15 วันทําการ โดยหักค่าบริการทําเรื่องคืนเงินครั้งละ 0.25% ของยอดเงินนั้นๆ

12. “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บบันทึกประวัติการทํารายการ หรือ การใช้บริการต่างๆ ของ “ผู้ให้บริการ”ไว้  365 วัน โดย “ผู้ให้บริการ” จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆไว้เป็นความลับ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ ของภาครัฐ หรือ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายจะร้องขอข้อมูลต่างๆของ “ผู้ลงโฆษณา” ทาง “ผู้ให้บริการ” จะมอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานการใช้งานต่างๆให้แก่ เจ้าหน้าที่ โดยไม่จําเป็นต้อง แจ้งให้ “ผู้ลงโฆษณา” ทราบล่วงหน้าก่อนส่งมอบข้อมูลต่างๆ

13. “ผู้ให้บริการ” ดําเนินกิจการภายใต้กรอบของกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าจะ อาญา, แพ่ง, พาณิชย์ ฉะนั้น “ผู้ลงโฆษณา” จําเป็นต้องรับทราบถึงการใช้บริการ หรือสื่อโฆษณาต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ดังกล่าว มิฉะนั้น “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ แก่ “ผู้ลงโฆษณา” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงระบบ หรือ ปรับปรุงบริการต่างๆ หาก “ผู้ให้บริการ” พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม เพื่อให้บริการต่างๆสามารถดําเนินการและอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ “ผู้ลงโฆษณา” ทราบ หรือ เห็นชอบก็ได้

15. “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการสํารวจตรวจสอบข้อมูล สื่อ เว็บไซต์ อื่นๆ ที่ “ผู้ลงโฆษณา” นํามาใช้บริการ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ “ผู้ลงโฆษณา” ทราบ

16. “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ โปรโมชั่น แพ็กเกจ ต่างๆ ได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ “ผู้ลงโฆษณา” ทราบล่วงหน้า

17. การชําระเงิน ให้ “ผู้ให้บริการ” ผ่าน สถาบันการเงิน ”ผู้ลงโฆษณา” ต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจาก “ผู้ลงโฆษณา” หรือ “ผู้ให้บริการ”

18. “ผู้ให้บริการ” อาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกําหนดเหล่านี้เป็นระยะ เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้โดยไม่ต้องแจ้งให้  ผู้ลงโฆษณา” ทราบ ทั้งนี้การปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ จะแสดงผลบนเว็บไซต์ www.95Advertising.com และ  ผู้ให้บริการ” จะโพสต์ประกาศแจ้งข้อกําหนดเพิ่มเติมที่มีการแก้ไขไว้ในบริการ ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีการโพสต์ ประกาศแจ้งเป็นเวลา 14 วันเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับระบบการทํางานใหม่ของบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ทันที หาก  ผู้ลงโฆษณา” ไม่ยอมรับข้อกําหนดที่แก้ไขของบริการหนึ่งๆ “ผู้ลงโฆษณา” ควรหยุดการใช้บริการนั้น และ/ หรือ หากมีข้อขัดแย้งกันระหว่างข้อกําหนดนี้กับข้อกําหนดเพิ่มเติม ให้ถือว่าข้อกําหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ทันที

19. ข้อกําหนดนี้จะกํากับดูแลความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้ลงโฆษณา” กับ “ผู้ให้บริการ” โดยจะไม่ให้สิทธิ์ใดๆ แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามหาก “ผู้ลงโฆษณา” ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ และ “ผู้ให้บริการ” ไม่ได้ดําเนินการใดโดยทันที จะไม่ถือว่า “ผู้ให้บริการ” สละสิทธิ์ใดๆ ที่มี (เช่น การดําเนินการในภายหลัง) หากปรากฏว่ามีข้อกําหนดใดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกําหนดดังกล่าวจะ ไม่ส่งผลต่อ ข้อกําหนดส่วนที่เหลือ

20. แต่ละฝ่ายจะไม่ต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่เกินกว่าความสามารถ ในการควบคุมของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ (รวมทั้งการกระทําใดๆ ทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบหรือซัพพลายเออร์) กฎหมาย อัคคีภัย อุทกภัย ภัยธรรมชาติ สงครามหรือการประท้วง

21. การบอกเลิกสัญญา หากทาง “ผู้ลงโฆษณา” ต้องการยกเลิกสัญญาโดยไม่ได้เกิดมาจากทาง ระบบหรือช่องทางบริการของ “ผู้ให้บริการ” ไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลาเกินกว่า 48 ชม. “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนยอดเงินที่ได้ทําการชําระไว้แล้ว ให้กับ “ผู้ลงโฆษณา”

22. “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงระบบเครื่องแม่ข่าย อาจส่งผลให้ “ผู้ลงโฆษณา” ไม่เห็นหรือไม่ได้รับบริการต่างๆของ “ผู้ให้บริการ” ได้ไม่เกิน 48 ชม. โดยที่ “ผู้ให้บริการ” ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

17 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2561